Collection: Turksk

Turksk is diel fan 'e Turkske taalfamylje. Syn woartels gean werom nei Sintraal-Azië, dêr't iere Turkske stammen libben. Hjoed-de-dei wurdt Turksk foaral sprutsen yn Turkije en Noard-Syprus, mei sa'n 80 miljoen sprekkers. De taal brûkt it Latynske skrift, mar hat in unike grammatika en wurdskat. Azerbeidzjaanks en Turkmeensk binne de talen dy't it measte lykje op Turksk. Se diele in soad wurden en grammatikaregels troch harren gemienskiplike oarsprong. Alhoewol't dizze talen ûntwikkele binne yn ferskillende gebieten, kinne minsken dy't se sprekke, somtiden elkoar begripe.

12 products