Collection: Yslânsk

Yslânsk is in Noard-Germaanske taal, foaral sprutsen yn Yslân. It hat syn woartels yn it Aldnoarsk, de taal fan 'e Wytsings. Dit betsjuttet dat it ticht by it Noarsk, Deensk en Sweedsk leit, mar fan harren is Noarsk it meast like. Oer de ieuwen hinne, wylst oare Skandinavyske talen feroaren, bleau it Yslânsk tichter by it Aldnoarsk. Dit makket âlde Yslânske saga's te begripen foar moderne Iislanners. Sa'n 340.000 minsken sprekke Yslânsk, meast yn Yslân. De taal is ferneamd om syn unike letters en lûden, en it wurdt libben holden troch in sterke literêre tradysje. Nettsjinsteande it lytse tal sprekkers is it foar Yslanners in wichtich part fan harren kulturele identiteit.

18 products