Collection: Sweedsk

Sweedsk is in Noard-Germaanske taal, dy't syn oarsprong hat yn it Aldnoarsk. It is ûntstien yn Sweden en dielen fan Finlân. Hjoed-de-dei sprekke om de 10 miljoen minsken Sweedsk, foaral yn Sweden en dielen fan Finlân. De taal hat him oer de jierren hinne ûntwikkele, beynfloede troch oare talen lykas Dútsk en Frânsk. Noarsk en Deensk binne de talen dy't it measte lykje op it Sweedsk. Se hawwe allegearre neist elkoar ûntwikkele en hawwe in soad oerienkomsten. Yndie, Sweden, Noaren en Denen kinne inoar faak begripe as se har memmetaal sprekke troch dizze oerienkomsten.

27 products