Collection: Frysk

Frysk is in unike taal út Noard-Europa. It wurdt benammen sprutsen yn de provinsje Fryslân yn Nederlân. De woartels fan it Frysk komme fan âlde Germaanske stammen. Hjoed-de-dei sprekke sawat heal miljoen minsken dizze taal. It is bysûnder, om't it ien fan 'e talen is dy't it tichtste by it Ingelsk leit. Al liket it no oars, Ingelsk en Frysk hawwe in dielde skiednis fan lang lyn. As je Ingelsk goed kenne, kinne in pear Fryske wurden bekend klinke. Dizze bân makket it learen fan elke taal wat makliker foar sprekkers fan de oare.

20 products