Collection: Poalsk

Poalsk is in Slavyske taal, ôfkomstich fan de Slavyske stammen dy't yn Sintraal-Europa wennen. Hjoed-de-dei is it de offisjele taal fan Poalen en wurdt sprutsen troch mear as 40 miljoen minsken. It Poalske alfabet is basearre op it Latynske skript, mar hat spesjale letters. Under de Slavyske talen binne Tsjechysk en Slowaaksk it meast lykend op Poalsk. Sprekkers fan dizze trije talen kinne faak elkoar begripe om't se wurdskat en grammatikastrukturen diele.

10 products